Ryska Posten "Till försvar för fakta och anständighet"


Publicerad: den 19 februari 2007

Debatten om "Tysk dagbok 1945-46" vill inte avstanna.
Hдr kommenterar Vitalij Gelfand debatten om sovjetiska
soldaters pеstеdda massvеldtдkter i Tyskland efter kriget:


Till försvar för fakta och anständighet

Min fars dagbok "Tysk dagbok 1945-46" har i Sverige mottagits med många olika läsarter. En del vill se sådant som inte finns i boken, hittar på och gör om. Andra kopplar sina egna siffror och önskningar till dagboken.

Det räcker med att säga att dagbokens äkthet och att texten motsvarar originalet noggrant - ord för ord - har kontrollerats av Elke Scherstjanoj som är medarbetare vid Historiska institutets Berlinfilial.

Katrine Kielos (Expressen 16 januari 2007) är missnöjd med Stefan Lindgrens artikel: hon vill absolut att siffran 1,4 miljoner våldtagna tyska kvinnor (som Stefan Lindgren anför med en avvisande hänvisning till Anthony Beevor) inpräntas i minnet. I Katrine Kielos artikel kallas siffran 1,4 miljoner våldtagna redan för "historikerNAS bedömning". Men vad ska man göra om min fars dagböcker inte nämner ett enda våldtäktsfall förutom vad han en gång hörde berättas av en tysk familj han träffade? Kanske han inte var närvarande just där och vid den tidpunkt det inträffade, kanske våldtogs det inte i hans närvaro så som Katrine Kielos vill att det gjorde och inte så intensivt som Beevor uppger? Hur kan hon lägga skulden för detta på Stefan Lindgren, som läst min fars dagbok både i original och i svensk översättning, och på "Flamman" som kursiverat vissa ställen i hans artikel? Varför vill Katrine Kielos att antalet tyskor som våldtogs av ryssarna ska förbli just 1,4 miljoner?

Och låt oss i de olika fallen åter stödja oss, som man gjort i många årtionden efter kriget, på efterkrigsmemoarer av protyska och prosovjetiska författare. Låt oss stanna vid den siffra som Katrine Kielos anser är historikernas ord, 1,4 miljoner, och så stoppar vi undan det nyss upptäckta vittnesmålet som skrivits dag för dag under händelsernas gång och inte årtionden senare. Låt oss betrakta alla upptäckter som motsäger Beevors siffra för vad Katrine Kielos kallar yttringar av "Stalin-kramande anda".

"Efter sex års krig var Berlin en skräckstad", skriver Katrine Kielos, "bestående av kvinnor utan annat kapital än den egna kroppen." Hur kan man undgå att dra slutsatsen att Katrine Kielos anser att Berlin i sex år inte varit en skräckstad, att skräckstäder bestående av kvinnor utan annat kapital än den egna kroppen i sex år varit helt andra städer i Europa och Sovjetunionen? Med sex års skräck å ena sidan och två månaders å den andra blir bilden fasansfullt faslig: mellan tummen och pekfingret får vi istället för 11,4 miljoner våldtagna 50 miljoner.

I byn Semjonovsokjoe i Kalininregionen våldtog tyskarna den 25-åriga Olga Tichonova, hustru till en rödarmist, mor till tre barn och höggravid, med händerna fastbundna med snören. Efter våldtäkten skar tyskarna av henne strupen, stack hål på båda brösten och borrade sadistiskt ut dem.

Byn Basmanovo i Glinkovskijdistriktet utanför Smolensk återstod efter tyskarnas framfart bara en askhög när byn i början av september befriades av våra trupper. Första dagen körde de fascistiska odjuren ut över 200 skolpojkar och -flickor, som kommit till byn för att delta i skörden, omringade dem och sköt bestialiskt ned dem. En stor grupp skolflickor fördes dock bor till den "herrar officerare" i den tyska trossen.

I den ukrainska byn Borodajevka i Dnepropetrovskregionen våldtog fascisterna samtliga kvinnor och flickor.

I byn Berezovka i Smolenskregionen våldtog berusade tyska soldater och bortförde alla kvinnor och flickor i åldrarna 16 till 30 år.

I staden Smolensk öppnade den tyska krigsledningen en bordell för officerare i ett av stadens hotell och dit fördes hundratals flickor och kvinnor; man drog dem i armarna, i håret och släpade dem hänsynslöst längs gatorna.

I staden Lvov våldtogs 32 arbeterskor vid en textilfabrik och dödades sedan. Berusade tyska soldater släpade iväg Lvovflickorna och unga kvinnor till parken Kostjusjko och våldtog den bestialiskt. Den gamle prästen V L Pomaznev som med ett kors i händerna försökte förhindra övergreppen mot flickorna misshandlades av fascisterna, som slet av honom prästrocken, satte eld på hans skägg och stötte bajonetterna i honom.

I Vitryssland, nära staden Broisov, hamnade 75 kvinnor och flickor som försökt fly i händerna på hitleristerna. Tyskarna våldtog dem och dödade sedan bestialiskt 36 kvinnor och flickor. Den 16-åriga L I Meltjukova bortfördes på order av den tyske officeren Hummer ut i en skog där de våldtog henne. Något senare fick andra kvinnor som också förts ut i skogen se att det bland träden stod några bräder och att den döende Meltjukova hade naglats fast vid dem med bajonetter. Inför de andra kvinnornas, bl a V I Alpernkos och V M Bereznikovas åsyn, skar tyskarna av henne brösten.

I staden Tichvin i Leningradregionen fördes den 15-åriga M. Kolodetskaja, som var skadad av granatsplitter, till ett sjukhus (i ett f d kloster) där det också fanns sårade tyska soldater. Trots att hon var sårad våldtogs Kolodetskaja av en grupp tyska soldater, vilket blev hennes död.

(Ur materialet från Nürnbergrättegångarna. Band 5)

Jag är inte för våldtäkter och jag är inte för stalinism. Jag är för en historia som respekterar fakta.

Kjell Albin Abrahamsson förfasar sig över att min far inte skriver något om koncentrationslägren och tortyrkamrarna. Men, ursäkta mig, han var inte där: vare sig som fånge, väktare eller befriare. Dessutom har det skrivets mer än  nog om koncentrationslägren och tortyrkamrarna liksom om hur den tyska befolkningen våldtogs av sovjetarmén. Vad är det för nytt som Kjell Albin Abrahamsson vill veta om detta? Jag dristar mig påpeka för Kjell-Albin Abrahamsson att min far i sin dagbok varken skriver om Hitlers själsliga lidande under krigets sista dagar eller om Stalins tvekan under krigets första dagar, helt enkelt för att han inte hade träffat någondera av dem och att det helt enkelt, som jag förstått det, inte föll honom in. Min far skriver inte heller om en mängd andra händelser, som han inte tvingades komma i kontakt med.

"Han skildrar bataljer", skriver vidare Abrahamsson i Sundsvalls tidning 15 oktober 2006, "han knappast kan ha varit med om och beskriver en nazitysk kvinnobataljon som aldrig har existerat."

Men tillåt mig citera: "Fanjunkare Andrejev har kommit tillbaka. Han hade blivit efter under marschen och upplevde en mängd äventyr. Först vistades han en kort tid hos det stridsvagnsburna infanteriet, sedan hamnade han vid kontraspionaget som 'tog hand' om honom ett tag, innan han sändes till vår bataljon, fast du till skyttekompaniet. Nu har ban kommit på besök till oss och jag har med intresse lyssnat på hans historia: striderna om staden Berlinchen stod han plötsligt ansikte mot ansikte med en fientlig kvinnobataljon …" Sedan fortsätter samme Andropovs egen berättelse som han själv berättade den.

Jag vill inte sår någon. Jag har ingen anledning att skämmas för min far och har ingen rätt att skämmas för hans kärlek och hat till tyskarna. Allt jag önskar är att bli förstådd.

 

Vitalij Gelfand, Berlin 6 februari 2007

© Ryska Posten
     
     
 
 
 
 

Veröffentlicht: 19. Februar 2007

Die Debatte über "German Tagebuch 1945-46" wird nicht aufhören.
Hier kommentierte Vitaly Gelfand Debatte über sowjetische
Soldaten pеstеdda massvеldtдkter in Deutschland nach dem Krieg:
Zur Verteidigung von Fakten und Anstand
 
   

Mein Vater Tagebuch "German Tagebuch 1945-46" in Schweden hat mit vielen verschiedenen Lesungen eingegangen. Einige wollen Dinge, die nicht in dem Buch, gefunden auf sehen und zu wiederholen. Andere beziehen sich eigenen Angaben und Wünsche zum Tagebuch.

Es genügt zu sagen, dass das Tagebuch der Authentizität und die entsprechende Originaltext vorsichtig - Wort für Wort - Elke Scherstjanoj die Mitarbeiter am Historischen Institut der Berliner Büro sind überprüft worden.

Katrine Kielos (Expressen, 16. Januar 2007) mit Stefan Lindgren Artikel unzufrieden: sie wollen auf jeden Fall herausfinden 1.400.000 vergewaltigt deutschen Frauen (als Stefan Lindgren eine herablassende Bezugnahme auf Anthony Beevor zitiert), eingebettet in Erinnerung. In Katrine Kielos Artikel angerufene Nummer 1400000 vergewaltigt bereits "Historikers Einschätzung." Aber was tun, wenn mein Vater die Tagebücher nicht erwähnen eine einzige Vergewaltigung Fall außer dem, was er hörte einmal von einer deutschen Familie traf er gesagt? Vielleicht war er nicht dort zu präsentieren und zu der Zeit fiel, vielleicht in seiner Gegenwart vergewaltigt Katrine Kielos es geschafft, nicht so intensiv wie Beevor Staaten wollen? Wie kann sie für diese Schuld auf Stefan Lindgren, wer mein Vater das Tagebuch in beide lesen das Original und übersetzt ins Schwedische, und "The Flame" als kursiv einige Plätze in seinem Artikel? Warum Katrine Kielos dass die Zahl der Deutschen, die von den Russen vergewaltigt wurden auf 1,4 Millionen zu bleiben?


Und lassen Sie uns in den verschiedenen Fällen unterstützen uns, wie für viele Jahrzehnte nach dem Krieg gemacht worden, die Nachkriegs-Erinnerungen von pro-deutschen und pro-sowjetischen Schriftsteller. Lasst uns auf die Gestalt Katrine Kielos glauben, ist der Historiker Worten 1,4 Millionen, und so hören wir weg das neu entdeckte Zeugnis geschrieben von Tag zu Tag im Laufe der Ereignisse und nicht Jahrzehnte später stoppen. Betrachten wir all die Entdeckungen, die im Widerspruch Beevor Figur für das, was Katrine Kielos rufen Manifestationen der 'Stalin-Umarmen Geist. "

"Nach sechs Jahren des Krieges, Berlin ein Horror Stadt war", schrieb Katrine Kielos ", bestehend aus Frauen mit keinem anderen Kapital als ihren eigenen Körper." Wie können wir den Schluss, dass Katrine Kielos glauben, dass Berlin seit sechs Jahren nicht ein Horror Stadt scheitern, die Horror Städte aus Frauen mit keinem anderen Kapital als seinen eigenen Körper bereits seit sechs Jahren völlig anderen Städten in Europa und der Sowjetunion? Mit sechs Jahren des Terrors auf der einen Seite und zwei Monaten auf der anderen Seite wird das Bild schrecklich schrecklich: zwischen Daumen und Zeigefinger, erhalten wir anstelle von 11,4 Mio. vergewaltigt 50 Millionen.


Im Dorf Semjonovsokjoe in Kalininregionen Deutschen vergewaltigt die 25-jährige Olga Tichonova, Frau eines rödarmist, die Mutter von drei Kindern und hochschwanger, mit ihren Händen mit einer Schnur gebunden. Nach der Vergewaltigung, schneiden die Deutschen ihre Kehle, durchbohrte an beiden Brüsten und durchbohrte sadistischen sie.

Das Dorf Basma Novo in Glinkovskijdistriktet außerhalb Smolensk blieb nach dem deutschen Vormarsch nur ein Haufen Asche in das Dorf zu Beginn des September befreit von unseren Truppen. Erster Tag fuhren die faschistische Bestie aus 200 Schulen Jungen und Mädchen, in das Dorf, um die Ernte zu beteiligen kommen, umringten sie und schossen sie nieder wild. Eine große Gruppe von Schülerinnen waren jedoch Bor zu den "Herren Offiziere" in der deutschen Gepäck.

In dem ukrainischen Dorf Borodajevka in Dnepropetrovskregionen Faschisten vergewaltigt alle Frauen und Mädchen.

In dem Dorf Berezovka Smolenskregionen vergewaltigt betrunkene deutsche Soldaten und entführten Frauen und Mädchen im Alter von 16 bis 30 Jahren.

In der Stadt Smolensk eröffnete die deutsche Kriegsmaschinerie Management ein Bordell für Offiziere in einem der Hotels der Stadt und es gab Hunderte von Mädchen und Frauen: sie nahm sie in seine Arme, die Haare und zog sie rücksichtslos durch die Straßen.

In der Stadt Lviv wurde 32 Arbeiterinnen in einer Textilfabrik vergewaltigt und dann getötet. Drunk deutschen Soldaten schleppten Lvovflickorna und jungen Frauen in den Park Kostjusjko und vergewaltigt brutal. Der alte Priester VL Pomaznev als mit einem Kreuz in der Hand versucht, um Missbrauch von Mädchen durch Faschisten, die ihn an seine Soutane ausgezogen geschlagen zu verhindern, in Brand gesetzt, seinen Bart und Schub Bajonetten in ihn.

In Belarus, in der Nähe der Stadt Broisov endete 75 Frauen und Mädchen, die in die Hände der Nazis zu entkommen versucht. Die Deutschen vergewaltigt und getötet savagely 36 Frauen und Mädchen. Der 16-jährige Li Meltjukova auf Befehl des deutschen Offiziers Hummer in einen Wald, wo sie vergewaltigte sie entführt. Etwas später hatte andere Frauen, die auch durchgeführt in den Wald, um zu sehen, dass die Bäume ein paar Bretter und das Sterben Meltjukova waren naglats auf sie mit Bajonetten. Konfrontiert mit den anderen Frauen, darunter VI Alpernkos und VM Bereznikovas Augen, schneiden die Deutschen aus ihren Brüsten.

In der Stadt Tichwin in der Leningrader Region war der 15-jährige M. Kolodetskaja, die von einem Granatsplitter, ein Krankenhaus (in einem ehemaligen Kloster) verwundet wurde, wo es auch deutsche Soldaten verwundet. Obwohl sie verletzt wurde Kolodetskaja von einer Gruppe von deutschen Soldaten, die ihr Tod wurde vergewaltigt.

(Aus dem Material aus den Nürnberger Prozessen. Bands 5)


Ich bin nicht wegen Vergewaltigung und ich bin nicht für den Stalinismus. Ich bin eine Geschichte, die die Fakten respektiert.

Kjell Albin Abrahamsson an der Tatsache, dass mein Vater nicht alles schreiben, was über die Konzentrationslager und Folterkammern entsetzt. Aber, entschuldigen Sie mich, war er nicht da: entweder als Gefangener, Vormund oder Befreier. Darüber hinaus hat es skrivets mehr als genug über die Konzentrationslager und Folterkammern, und darüber, wie die deutsche Bevölkerung wurden durch die sowjetische Armee vergewaltigt. Was ist das neu, dass Kjell Albin Abrahamsson, darüber wissen? Ich wage zu weisen darauf hin, Kjell Albin Abrahamsson mein Vater in sein Tagebuch schreiben entweder über psychische Leiden Hitlers während des Krieges letzten Tag oder Stalin Zweifel des Krieges ersten Tag, einfach weil er nicht einer von ihnen erfüllt, und dass es einfach wie ich es verstehe, nicht einfiel. Mein Vater schreibt nicht über eine Vielzahl von anderen Veranstaltungen, dass er in Kontakt kommen.

"Er porträtiert Schlachten", schreibt Abrahamsson in Sundsvall Journal vom 15. Oktober 2006, "er konnte kaum durchgemacht haben, und beschreibt einen Nazi deutsche Frauen-Bataillons, dass es nie gegeben."

Aber erlauben Sie mir, zu zitieren: "Sergeant Andrejew zurückgekehrt Er hatte nach den Marsch und erfahrene vielen Abenteuern Zuerst hat er eine kurze Zeit in den Tank-borne Infanterie verbracht, da er am Ende an der Spionageabwehr, die" kümmerte "von ihm für eine Weile.. bevor er unser Bataillon geschickt wurde, um die Waffe jetzt behoben haben die Banken kommen, um uns zu besuchen und ich war daran interessiert, um seine Geschichte zu hören:. die Kämpfe um die Stadt Berlin Chen, wurde er plötzlich Auge in Auge mit einer feindlichen weiblichen Bataillons Gesicht ... "Dann weiter die gleichen Andropovs eigene Geschichte, wie er sagte es.

Ich will nicht mit jemandem gewickelt. Ich habe keinen Grund sich zu schämen meines Vaters und habe kein Recht zu schämen seine Liebe und Hass auf die Deutschen.
Alles, was ich will, ist, verstanden werden.

 

Vitaly Gelfand, Berlin 6. Februar 2007

© 
Ryska Posten
 •     Dr. Elke Scherstjanoi "Ein Rotarmist in Deutschland"
 •     Stern  "Von Siegern und Besiegten"
 •     Märkische Allgemeine  "Hinter den Kulissen"
 •     Das Erste /TV/  "Kulturreport"
 •     Berliner Zeitung  "Besatzer, Schöngeist, Nervensäge, Liebhaber"
 •     SR 2 KulturRadio  "Deutschland-Tagebuch 1945-1946. Aufzeichnungen eines Rotarmisten"
 •     Die Zeit  "Wodka, Schlendrian, Gewalt"
 •     Jüdische Allgemeine  "Aufzeichnungen im Feindesland"
 •     Mitteldeutsche Zeitung  "Ein rotes Herz in Uniform"
 •     Unveröffentlichte Kritik  "Aufzeichnungen eines Rotarmisten vom Umgang mit den Deutschen"
 •     Bild  "Auf Berlin, das Besiegte, spucke ich!"
 •     Das Buch von Gregor Thum "Traumland Osten. Deutsche Bilder vom östlichen Europa im 20. Jahrhundert"
 •     Flensborg Avis  "Set med en russisk officers øjne"
 •     Ostsee Zeitung  "Das Tagebuch des Rotarmisten"
 •     Leipziger Volkszeitung  "Das Glück lächelt uns also zu!"
 •     Passauer Neue Presse "Erinnerungspolitischer Gezeitenwechsel"
 •     Lübecker Nachrichten  "Das Kriegsende aus Sicht eines Rotarmisten"
 •     Lausitzer Rundschau  "Ich werde es erzählen"
 •     Leipzigs-Neue  "Rotarmisten und Deutsche"
 •     SWR2 Radio ART: Hörspiel
 •     Kulturation  "Tagebuchaufzeichnungen eines jungen Sowjetleutnants"
 •     Der Tagesspiegel  "Hier gibt es Mädchen"
 •     NDR  "Bücher Journal"
 •     Kulturportal  "Chronik"
 •     Sächsische Zeitung  "Bitterer Beigeschmack"
 •     Wiesbadener Tagblatt "Reflexionen, Textcollagen und inhaltlicher Zündstoff"
 •     Deutschlandradio Kultur  "Krieg und Kriegsende aus russischer Sicht"
 •     Berliner Zeitung  "Die Deutschen tragen alle weisse Armbinden"
 •     MDR  "Deutschland-Tagebuch eines Rotarmisten"
 •     Jüdisches Berlin  "Das Unvergessliche ist geschehen" / "Личные воспоминания"
 •     Süddeutsche Zeitung  "So dachten die Sieger"
 •     Financial Times Deutschland  "Aufzeichnungen aus den Kellerlöchern"
 •     Badisches Tagblatt  "Ehrliches Interesse oder narzisstische Selbstschau?"
 •     Freie Presse  "Ein Rotarmist in Berlin"
 •     Nordkurier/Usedom Kurier  "Aufzeichnungen eines Rotarmisten ungefiltert"
 •     Nordkurier  "Tagebuch, Briefe und Erinnerungen"
 •     Ostthüringer Zeitung  "An den Rand geschrieben"
 •     Potsdamer Neueste Nachrichten  "Hier gibt es Mädchen"
 •     NDR Info. Forum Zeitgeschichte "Features und Hintergründe"
 •     Deutschlandradio Kultur. Politische Literatur. "Lasse mir eine Dauerwelle machen"
 •     Konkret "Watching the krauts. Emigranten und internationale Beobachter schildern ihre Eindrücke aus Nachkriegsdeutschland"
 •     Dagens Nyheter  "Det oaendliga kriget"
 •     Utopie-kreativ  "Des jungen Leutnants Deutschland - Tagebuch"
 •     Neues Deutschland  "Berlin, Stunde Null"
 •     Webwecker-bielefeld  "Aufzeichnungen eines Rotarmisten"
 •     Südkurier  "Späte Entschädigung"
 •     Online Rezension  "Das kriegsende aus der Sicht eines Soldaten der Roten Armee"
 •     Saarbrücker Zeitung  "Erstmals: Das Tagebuch eines Rotarmisten"
 •     Neue Osnabrücker Zeitung  "Weder Brutalbesatzer noch ein Held"
 •     Thüringische Landeszeitung  "Vom Alltag im Land der Besiegten"
 •     Das Argument  "Wladimir Gelfand: Deutschland-Tagebuch 1945-1946. Aufzeichnungen eines Rotarmisten"
 •     Deutschland Archiv: Zeitschrift für das vereinigte Deutschland "Betrachtungen eines Aussenseiters"
 •     Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte  "Von Siegern und Besiegten"
 •     Deutsch-Russisches Museum Berlin-Karlshorst "Deutschland-Tagebuch 1945-1946. Aufzeichnungen eines Rotarmisten"
 •     Online Rezensionen. Die Literaturdatenbank
 •     Literaturkritik  "Ein siegreicher Rotarmist"
 •     RBB Kulturradio  "Ein Rotarmist in Berlin"
 •     Українська правда  "Нульовий варiант" для ветеранiв вiйни / Комсомольская правда "Нулевой вариант" для ветеранов войны"
 •     Dagens Nyheter. "Sovjetsoldatens dagbok. Hoppfull läsning trots krigets grymheter"
 •     Ersatz  "Tysk dagbok 1945-46 av Vladimir Gelfand"
 •     Borås Tidning  "Vittnesmåil från krigets inferno"
 •     Sundsvall (ST)  "Solkig skildring av sovjetisk soldat frеn det besegrade Berlin"
 •     Helsingborgs Dagblad  "Krigsdagbok av privat natur"
 •     2006 Bradfor  "Conference on Contemporary German Literature"
 •     Spring-2005/2006/2016 Foreign Rights, German Diary 1945-1946
 •     Flamman / Ryska Posten "Dagbok kastar tvivel över våldtäktsmyten"
 •     INTERPRES "DAGBOG REJSER TVIVL OM DEN TYSK-REVANCHISTISKE “VOLDTÆGTSMYTE”
 •     Expressen  "Kamratliga kramar"
 •     Expressen Kultur  "Under våldets täckmantel"
 •     Lo Tidningen  "Krigets vardag i röda armén"
 •     Tuffnet Radio  "Är krigets våldtäkter en myt?"
 •     Norrköpings Tidningar  "En blick från andra sidan"
 •     Expressen Kultur  "Den enda vägens historia"
 •     Expressen Kultur  "Det totalitära arvet"
 •     Allehanda  "Rysk soldatdagbok om den grymma slutstriden"
 •     Ryska Posten  "Till försvar för fakta och anständighet"
 •     Hugin & Munin  "En rödarmist i Tyskland"
 •     Theater "Das deutsch-russische Soldatenwörtebuch" / Театр  "Русско-немецкий солдатский разговорник"
 •     SWR2 Radio "Journal am Mittag"
 •     Berliner Zeitung  "Dem Krieg den Krieg erklären"
 •     Die Tageszeitung  "Mach's noch einmal, Iwan!"
 •     The book of Paul Steege: "Black Market, Cold War: Everyday Life in Berlin, 1946-1949"
 •     Телеканал РТР "Культура"  "Русско-немецкий солдатский разговорник"
 •     Аргументы и факты  "Есть ли правда у войны?"
 •     RT "Russian-German soldier's phrase-book on stage in Moscow"
 •     Утро.ru  "Контурная карта великой войны"
 •     Коммерсантъ "Языковой окоп"
 •     Телеканал РТР "Культура":  "Широкий формат с Ириной Лесовой"
 •     Museum Berlin-Karlshorst  "Das Haus in Karlshorst. Geschichte am Ort der Kapitulation"
 •     Das Buch von Roland Thimme: "Rote Fahnen über Potsdam 1933 - 1989: Lebenswege und Tagebücher"
 •     Das Buch von Bernd Vogenbeck, Juliane Tomann, Magda Abraham-Diefenbach: "Terra Transoderana: Zwischen Neumark und Ziemia Lubuska"
 •     Das Buch von Sven Reichardt & Malte Zierenberg: "Damals nach dem Krieg Eine Geschichte Deutschlands - 1945 bis 1949" 
 •     Lothar Gall & Barbara Blessing: "Historische Zeitschrift Register zu Band 276 (2003) bis 285 (2007)"
 •     Kollektives Gedächtnis "Erinnerungen an meine Cousine Dora aus Königsberg"
 •     Das Buch von Ingeborg Jacobs: "Freiwild: Das Schicksal deutscher Frauen 1945"
 •     Закон i Бiзнес "Двічі по двісті - суд честі"
 •     Радио Свобода "Красная армия. Встреча с Европой"
 •     DEP "Stupri sovietici in Germania (1944-45)"
 •     Дніпропетровський національний історичний музей ім. Яворницького "Музей і відвідувач: методичні розробки, сценарії, концепції. Листи з 43-го"
 •     Explorations in Russian and Eurasian History "The Intelligentsia Meets the Enemy: Educated Soviet Officers in Defeated Germany, 1945"
 •     DAMALS "Deutschland-Tagebuch 1945-1946. Gedankenwelt des Siegers"
 •     Das Buch von Pauline de Bok: "Blankow oder Das Verlangen nach Heimat"  
 •     Das Buch von Ingo von Münch: "Frau, komm!": die Massenvergewaltigungen deutscher Frauen und Mädchen 1944/45"
 •     Das Buch von Roland Thimme: "Schwarzmondnacht: Authentische Tagebücher berichten (1933-1953). Nazidiktatur - Sowjetische Besatzerwillkür"
 •     История государства "Миф о миллионах изнасилованных немок"
 •     Das Buch Alexander Häusser, Gordian Maugg: "Hungerwinter: Deutschlands humanitäre Katastrophe 1946/47"
 •     Heinz Schilling: "Jahresberichte für deutsche Geschichte: Neue Folge. 60. Jahrgang 2008"
 •     Jan M. Piskorski "WYGNAŃCY: Migracje przymusowe i uchodźcy w dwudziestowiecznej Europie"
 •     Deutschlandradio "Heimat ist dort, wo kein Hass ist"
 •     Journal of Cold War Studies "Wladimir Gelfand, Deutschland-Tagebuch 1945–1946: Aufzeichnungen eines Rotarmisten"
 •     ЛЕХАИМ "Евреи на войне. Солдатские дневники"
 •     Частный Корреспондент "Победа благодаря и вопреки"
 •     Перспективы "Сексуальное насилие в годы Второй мировой войны: память, дискурс, орудие политики"
 •     Радиостанция Эхо Москвы & RTVi "Не так" с Олегом Будницким: Великая Отечественная - солдатские дневники"
 •     Books Llc "Person im Zweiten Weltkrieg /Sowjetunion/ Georgi Konstantinowitsch Schukow, Wladimir Gelfand, Pawel Alexejewitsch Rotmistrow"
 •     Das Buch von Jan Musekamp: "Zwischen Stettin und Szczecin - Metamorphosen einer Stadt von 1945 bis 2005"
 •     Encyclopedia of safety "Ladies liberated Europe in the eyes of Russian soldiers and officers (1944-1945 gg.)"
 •     Азовские греки "Павел Тасиц"
 •     Newsland "СМЯТЕНИЕ ГРОЗНОЙ ОСЕНИ 1941 ГОДА"
 •     Вестник РГГУ "Болезненная тема второй мировой войны: сексуальное насилие по обе стороны фронта"
 •     Das Buch von Jürgen W. Schmidt: "Als die Heimat zur Fremde wurde"
 •     ЛЕХАИМ "Евреи на войне: от советского к еврейскому?"
 •     Gedenkstätte/ Museum Seelower Höhen "Die Schlacht"
 •     The book of Frederick Taylor "Exorcising Hitler: The Occupation and Denazification of Germany"
 •     Огонёк "10 дневников одной войны"
 •     The book of Michael Jones "Total War: From Stalingrad to Berlin"
 •     Das Buch von Frederick Taylor "Zwischen Krieg und Frieden: Die Besetzung und Entnazifizierung Deutschlands 1944-1946"
 •     WordPress.com "Wie sind wir Westler alt und überklug - und sind jetzt doch Schmutz unter ihren Stiefeln"
 •     Олег Будницкий: "Архив еврейской истории" Том 6. "Дневники"
 •     Åke Sandin "Är krigets våldtäkter en myt?"
 •     Michael Jones: "El trasfondo humano de la guerra: con el ejército soviético de Stalingrado a Berlín"
 •     Das Buch von Jörg Baberowski: "Verbrannte Erde: Stalins Herrschaft der Gewalt"
 •     Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft "Gewalt im Militar. Die Rote Armee im Zweiten Weltkrieg"
 •     Ersatz-[E-bok] "Tysk dagbok 1945-46"
 •     The book of Michael David-Fox, Peter Holquist, Alexander M. Martin: "Fascination and Enmity: Russia and Germany as Entangled Histories, 1914-1945"
 •     Елена Сенявская "Женщины освобождённой Европы глазами советских солдат и офицеров (1944-1945 гг.)"
 •     The book of Raphaelle Branche, Fabrice Virgili: "Rape in Wartime (Genders and Sexualities in History)"
 •     БезФорматаРу "Хоть бы скорей газетку прочесть"
 •     ВЕСТНИК "Проблемы реадаптации студентов-фронтовиков к учебному процессу после Великой Отечественной войны"
 •     Все лечится "10 миллионов изнасилованных немок"
 •     Симха "Еврейский Марк Твен. Так называли Шолома Рабиновича, известного как Шолом-Алейхем"
 •     Nicolas Bernard "La Guerre germano-soviétique: 1941-1945" (Histoires d'aujourd'hui) E-Book
 •     Annales: Nathalie Moine "La perte, le don, le butin. Civilisation stalinienne, aide étrangère et biens trophées dans l’Union soviétique des années 1940"
 •     Das Buch von Beata Halicka "Polens Wilder Westen. Erzwungene Migration und die kulturelle Aneignung des Oderraums 1945 - 1948"
 •     Das Buch von Jan M. Piskorski "Die Verjagten: Flucht und Vertreibung im Europa des 20. Jahrhundert"
 •     "آسو  "دشمن هرگز در نمی‌زن
 •     Уроки истории. ХХ век. Гефтер. "Антисемитизм в СССР во время Второй мировой войны в контексте холокоста"
 •     Ella Janatovsky "The Crystallization of National Identity in Times of War: The Experience of a Soviet Jewish Soldier"
 •     Word War II Multimedia Database "Borgward Panzerjager At The Reichstag"  
 •     Всеукраинский еженедельник Украина-Центр "Рукописи не горят"
 •     Bücher / CD-s / E-Book von Niclas Sennerteg "Nionde arméns undergång: Kampen om Berlin 1945"
 •     Das Buch von Michaela Kipp: "Großreinemachen im Osten: Feindbilder in deutschen Feldpostbriefen im Zweiten Weltkrieg"
 •     Петербургская газета "Женщины на службе в Третьем Рейхе"
 •     Володимир Поліщук "Зроблено в Єлисаветграді"
 •     Deutsch-Russisches Museum Berlin-Karlshorst. Katalog zur Dauerausstellung / Каталог постоянной экспозиции
 •     Clarissa Schnabel "The life and times of Marta Dietschy-Hillers"
 •     Alliance for Human Research Protection "Breaking the Silence about sexual violence against women during the Holocaust"
 •     Еврейский музей и центр толерантности. Группа по работе с архивными документами 
 •     Эхо Москвы "ЦЕНА ПОБЕДЫ: Военный дневник лейтенанта Владимира Гельфанда"
 •     Bok / eBok: Anders Bergman & Emelie Perland "365 dagar: Utdrag ur kända och okända dagböcker"
 •     РИА Новости "Освободители Германии"
 •     Das Buch von Jan M. Piskorski  "Die Verjagten: Flucht und Vertreibung im Europa des 20. Jahrhundert"
 •     Das Buch von Miriam Gebhardt "Als die Soldaten kamen: Die Vergewaltigung deutscher Frauen am Ende des Zweiten Weltkriegs"
 •     Petra Tabarelli "Vladimir Gelfand"
 •     Das Buch von Martin Stein "Die sowjetische Kriegspropaganda 1941 - 1945 in Ego-Dokumenten"
 •     The German Quarterly "Philomela’s Legacy: Rape, the Second World War, and the Ethics of Reading"
 •     MAZ LOKAL "Archäologische Spuren der Roten Armee in Brandenburg"
 •     Deutsches Historisches Museum "1945 – Niederlage. Befreiung. Neuanfang. Zwölf Länder Europas nach dem Zweiten Weltkrieg"
 •     День за днем "Дневник лейтенанта Гельфанда"
 •     BBC News "The rape of Berlin" / BBC Mundo / BBC O`zbek  / BBC Brasil / BBC فارْسِى "تجاوز در برلین"
 •     Echo24.cz "Z deníku rudoarmějce: Probodneme je skrz genitálie"
 •     The Telegraph "The truth behind The Rape of Berlin"
 •     BBC World Service "The Rape of Berlin"
 •     ParlamentniListy.cz "Mrzačení, znásilňování, to všechno jsme dělali. Český server připomíná drsné paměti sovětského vojáka"
 •     WordPress.com "Termina a Batalha de Berlim"
 •     Dnevnik.hr "Podignula je suknju i kazala mi: 'Spavaj sa mnom. Čini što želiš! Ali samo ti"                  
 •     ilPOST "Gli stupri in Germania, 70 anni fa"
 •     上 海东方报业有限公司 70年前苏军强奸了十万柏林妇女?很多人仍在寻找真相
 •     연합뉴스 "BBC: 러시아군, 2차대전때 독일에서 대규모 강간"
 •     Telegraf "SPOMENIK RUSKOM SILOVATELJU: Nemci bi da preimenuju istorijsko zdanje u Berlinu?"
 •    Múlt-kor "A berlini asszonyok küzdelme a szovjet erőszaktevők ellen"
 •     Noticiasbit.com "El drama oculto de las violaciones masivas durante la caída de Berlín"
 •     Museumsportal Berlin "Landsberger Allee 563, 21. April 1945"
 •     Caldeirão Político "70 anos após fim da guerra, estupro coletivo de alemãs ainda é episódio pouco conhecido"
 •     Nuestras Charlas Nocturnas "70 aniversario del fin de la II Guerra Mundial: del horror nazi al terror rojo en Alemania"
 •     W Radio "El drama oculto de las violaciones masivas durante la caída de Berlín"
 •     La Tercera "BBC: El drama oculto de las violaciones masivas durante la caída de Berlín"
 •     Noticias de Paraguay "El drama de las alemanas violadas por tropas soviéticas hacia el final de la Segunda Guerra Mundial"
 •     Cnn Hit New "The drama hidden mass rape during the fall of Berlin"
 •     Dân Luận "Trần Lê - Hồng quân, nỗi kinh hoàng của phụ nữ Berlin 1945"
 •     Český rozhlas "Temná stránka sovětského vítězství: znásilňování Němek"
 •     Historia "Cerita Kelam Perempuan Jerman Setelah Nazi Kalah Perang"
 •     G'Le Monde "Nỗi kinh hoàng của phụ nữ Berlin năm 1945 mang tên Hồng Quân"
 •     Эхо Москвы "Дилетанты. Красная армия в Европе"
 •     Der Freitag "Eine Schnappschussidee"
 •     باز آفريني واقعيت ها  "تجاوز در برلین"
 •     Quadriculado "O Fim da Guerra e o início do Pesadelo. Duas narrativas sobre o inferno"    
 •     Majano Gossip "PER NON DIMENTICARE... LE PORCHERIE COMUNISTE!!!"
 •     非中国日报网 "柏林的强奸"
 •     Constantin Film "Anonyma - Eine Frau in Berlin. Materialien zum Film"
 •     Русская Германия "Я прижал бедную маму к своему сердцу и долго утешал"
 •     Das Buch von Nicholas Stargardt "Der deutsche Krieg: 1939 - 1945"    
 •     The book of Nicholas Stargardt "The German War: A Nation Under Arms, 1939–45"    
 •     The book of Nicholas Stargardt "The German War: A Nation Under Arms, 1939–45"    
 •     Das Buch "Владимир Гельфанд. Дневник 1941 - 1946"
 •     BBC Русская служба "Изнасилование Берлина: неизвестная история войны" / BBC Україна "Зґвалтування Берліна: невідома історія війни"
 •     Virtual Azərbaycan "Berlinin zorlanması"
 •     Гефтер. "Олег Будницкий: «Дневник, приятель дорогой!» Военный дневник Владимира Гельфанда"
 •     Гефтер "Владимир Гельфанд. Дневник 1942 года"
 •     BBC Tiếng Việt "Lính Liên Xô 'hãm hiếp phụ nữ Đức'"
 •     Nicolas Bernard "La Guerre germano-soviétique, 1941-1943" Tome 1
 •     Nicolas Bernard "La Guerre germano-soviétique, 1943-1945" Tome 2
 •     Эхо Москвы "ЦЕНА ПОБЕДЫ: Дневники лейтенанта Гельфанда"
 •     Renato Furtado "Soviéticos estupraram 2 milhões de mulheres alemãs, durante a Guerra Mundial"
 •     Вера Дубина "«Обыкновенная история» Второй мировой войны: дискурсы сексуального насилия над женщинами оккупированных территорий"
 •     Еврейский музей и центр толерантности "Презентация книги Владимира Гельфанда «Дневник 1941-1946»"
 •     Еврейский музей и центр толерантности "Евреи в Великой Отечественной войне"
 •     Сидякин & Би-Би-Си. Драма в трех действиях. "Атака"
 •     Сидякин & Би-Би-Си. Драма в трех действиях. "Бой"
 •     
 •     Сидякин & Би-Би-Си. Драма в трех действиях. "Победа"
 •     Сидякин & Би-Би-Си. Драма в трех действиях. Эпилог
 •     Труд "Покорность и отвага: кто кого?"
 •     Издательский Дом «Новый Взгляд» "Выставка подвига"
 •     Katalog NT "Выставка "Евреи в Великой Отечественной войне " - собрание уникальных документов"
 •     Вести "Выставка "Евреи в Великой Отечественной войне" - собрание уникальных документов"
 •     Радио Свобода "Бесценный графоман"
 •     Вечерняя Москва "Еще раз о войне"
 •     РИА Новости "Выставка про евреев во время ВОВ открывается в Еврейском музее"
 •     Телеканал «Культура» Выставка "Евреи в Великой Отечественной войне" проходит в Москве
 •     Россия HD "Вести в 20.00"
 •     GORSKIE "В Москве открылась выставка "Евреи в Великой Отечественной войне"
 •     Aгентство еврейских новостей "Евреи – герои войны"
 •     STMEGI TV "Открытие выставки "Евреи в Великой Отечественной войне"
 •     Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики "Открытие выставки "Евреи в Великой Отечественной войне"
 •     Независимая газета "Война Абрама"
 •     Revista de Historia "El lado oscuro de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial"
 •     Лехаим "Война Абрама"
 •     Libertad USA "El drama de las alemanas: violadas por tropas soviéticas en 1945 y violadas por inmigrantes musulmanes en 2016"
 •     НГ Ex Libris "Пять книг недели"
 •     Брестский Курьер "Фамильное древо Бреста. На перекрестках тех дорог…"
 •     Полит.Ру "ProScience: Олег Будницкий о народной истории войны"
 •     Олена Проскура "Запiзнiла сповiдь"
 •     Полит.Ру "ProScience: Возможна ли научная история Великой Отечественной войны?"
 •     Das Buch "Владимир Гельфанд. Дневник 1941 - 1946"
 •     Ahlul Bait Nabi Saw "Kisah Kelam Perempuan Jerman Setelah Nazi Kalah Perang"
 •     北京北晚新视觉传媒有限公司 "70年前苏军强奸了十万柏林妇女?"
 •     Преподавание истории в школе "«О том, что происходило…» Дневник Владимира Гельфанда"
 •     Вестник НГПУ "О «НЕУБЕДИТЕЛЬНЕЙШЕЙ» ИЗ ПОМЕТ: (Высокая лексика в толковых словарях русского языка XX-XXI вв.)"
 •     Archäologisches Landesmuseum Brandenburg "Zwischen Krieg und Frieden" / "Между войной и миром"
 •     Российская газета "Там, где кончается война"
 •     Народный Корреспондент "Женщины освобождённой Европы глазами советских солдат: правда про "2 миллиона изнасилованых немок"
 •     Fiona "Военные изнасилования — преступления против жизни и личности"
 •     军情观察室 "苏军攻克柏林后暴行妇女遭殃,战争中的强奸现象为什么频发?"
 •     Независимая газета "Дневник минометчика"
 •     Независимая газета "ИСПОДЛОБЬЯ: Кризис концепции"
 •     Olhar Atual "A Esquerda a história e o estupro"
 •     The book of Stefan-Ludwig Hoffmann, Sandrine Kott, Peter Romijn, Olivier Wieviorka "Seeking Peace in the Wake of War: Europe, 1943-1947"
 •     Steemit "Berlin Rape: The Hidden History of War"
 •     Estudo Prático "Crimes de estupro na Segunda Guerra Mundial e dentro do exército americano"
 •     Громадське радіо "Насильство над жінками під час бойових дій — табу для України"
 •     InfoRadio RBB "Geschichte in den Wäldern Brandenburgs"
 •     "شگفتی های تاریخ است "پشت پرده تجاوز به زنان برلینی در پایان جنگ جهانی دوم
 •     Hans-Jürgen Beier gewidmet "Lehren – Sammeln – Publizieren"
 •     The book of Miriam Gebhardt "Crimes Unspoken: The Rape of German Women at the End of the Second World War"
 •     Русский вестник "Искажение истории: «Изнасилованная Германия»"
 •     凯迪 "推荐《柏林女人》与《五月四日》影片"
 •     Vix "Estupro de guerra: o que acontece com mulheres em zonas de conflito, como Aleppo?"
 •     Universidad del Bío-Bío "CRÍMENES DE GUERRA RUSOS EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1940-1945)"
 •     企业头条 "柏林战役后的女人"
 •     Sántha István "A front emlékezete"
 •     腾讯公司& nbsp; "二战时期欧洲, 战胜国对战败国的十万妇女是怎么处理的!"
 •     El Nuevo Accion "QUE LE PREGUNTEN A LAS ALEMANAS VIOLADAS POR RUSOS, NORTEAMERICANOS, INGLESES Y FRANCESES"
 •     Periodismo Libre "QUE LE PREGUNTEN A LAS ALEMANAS VIOLADAS POR RUSOS, NORTEAMERICANOS, INGLESES Y FRANCESES"
 •     DE Y.OBIDIN "Какими видели европейских женщин советские солдаты и офицеры (1944-1945 годы)?"
 •     歷史錄 "近1萬女性被強姦致死,女孩撩開裙子說:不下20個男人戳我這兒"
 •     Cyberpedia "Проблема возмездия и «границы ненависти» у советского солдата-освободителя"
 •     NewConcepts Society "Можно ли ставить знак равенства между зверствами гитлеровцев и зверствами советских солдат?"
 •     搜狐 "二战时期欧洲,战胜国对战败国的妇女是怎么处理的"
 •     Ranker "14 Shocking Atrocities Committed By 20th Century Communist Dictatorships"
 •     Эхо Москвы "Дилетанты. Начало войны. Личные источники"
 •     Журнал "Огонёк" "Эго прошедшей войны"
 •     Уроки истории. XX век "Книжный дайджест «Уроков истории»: советский антисемитизм"
 •     Свободная Пресса "Кто кого насиловал в Германии"
 •     Озёрск.Ru "Война и немцы"
 •     Імекс-ЛТД "Історичний календар Кіровоградщини на 2018 рік. Люди. Події. Факти"
 •     יד ושם - רשות הזיכרון לשואה ולגבורה "Vladimir Gelfand"
 •     Atchuup! "Soviet soldiers openly sexually harass German woman in Leipzig after WWII victory, 1945"
 •     Книга Мириам Гебхардт "Когда пришли солдаты. Изнасилование немецких женщин в конце Второй мировой войны"
 •     Coffe Time "Женщины освобождённой"
 •     Дилетант "Цена победы. Военный дневник лейтенанта Владимира Гельфанда"
 •     Feldgrau.Info - Bоенная история "Подборка"
 •     Вечерний Брест "В поисках утраченного времени. Солдат Победы Аркадий Бляхер. Часть 9. Нелюбовь"
 •     Аргументы недели "Всю правду знает только народ. Почему фронтовые дневники совсем не похожи на кино о войне"
 •     VietInfo "Hồng quân, Nỗi kinh hoàng của phụ nữ Berlin năm 1945"
 •     Книга: Виталий Дымарский, Владимир Рыжков "Лица войны"
 •     Dozor "Про День Перемоги в Кіровограді, фейкових ветеранів і "липове" примирення"
 •     The book of Harriet Murav, Gennady Estraikh "Soviet Jews in World War II: Fighting, Witnessing, Remembering"
 •     TARINGA! "Las violaciones masivas durante la caída de Berlín"
 •     ВолиньPost "Еротика та війна: спогади про Любомль 1944 року"
 •     Anews "Молодые воспринимают войну в конфетном обличии"
 •     RTVi "«Война эта будет дикая». Что писали 22 июня 1941 года в дневниках"
 •     Tribun Manado "Nasib Kelam Perempuan Jerman Usai Nazi Kalah, Gadis Muda, Wanita Tua dan Hamil Diperkosa Bergantian"
 •     The book of Elisabeth Krimmer "German Women's Life Writing and the Holocaust: Complicity and Gender in the Second World War"
 •     ViewsBros  "WARTIME VIOLENCE AGAINST WOMEN"
 •     Русская семерка "В чьем плену хуже всего содержались женщины-военные на Второй мировой"
 •     Mail Online "Mass grave containing 1,800 German soldiers who perished at the Battle of Stalingrad is uncovered in Russia - 75 years after WWII's largest confrontation claimed 2 mln lives"
 •     PT. Kompas Cyber Media "Kuburan Massal 1.800 Tentara Jerman Ditemukan di Kota Volgograd"
 •     Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H "Nga: Sửa ống nước, phát hiện 1.800 hài cốt của trận đánh đẫm máu nhất lịch sử"
 •     LGMI News "Pasang Pipa Air, Tukang Temukan Kuburan Masal 1.837 Tentara Jerman"
 •     Quora "¿Cuál es un hecho sobre la Segunda Guerra Mundial que la mayoría de las personas no saben y probablemente no quieren saber?"
 •     Музейний простiр  "Музей на Дніпрі отримав новорічні подарунки під ялинку"
 •     The book of Paul Roland "Life After the Third Reich: The Struggle to Rise from the Nazi Ruins"
 •     O Sentinela "Dois Milhões de Alemãs: O Maior Estupro em Massa da História foi um Crime Aliado-Soviético"    
 •     Stratejik Güvenlik "SAVAŞ DOSYASI : TARİHTEN BİR KARE – 2. DÜNYA SAVAŞI BİTİMİNDE ALMANYA’DA KADINLARA TOPLU TECAVÜZLER"
 •     Агентство новостей «Хакасия-Информ» "Кто остановит шоу Коновалова?"
 •     Isralike.org "Цена победы. Военный дневник лейтенанта Владимира Гельфанда"
 •     Das Buch von Kerstin Bischl "Frontbeziehungen: Geschlechterverhältnisse und Gewaltdynamiken in der Roten Armee 1941-1945"
 •     Русская семерка "Красноармейцы или солдаты союзников: кто вызывал у немок больший страх"
 •     History Magazine "Sõjapäevik leitnant Vladimir Gelfand"
 •     Magazine online "Vojnový denník poručíka Vladimíra Gelfanda"
 •     theБабель "Український лейтенант Володимир Гельфанд пройшов Другу світову війну від Сталінграда до Берліна"
 •     Znaj.UA "Жорстокі знущання та масові вбивства: злочини Другої світової показали в моторошних кадрах"
 •     Gazeta.ua "Масові вбивства і зґвалтування: жорстокі злочини Другої світової війни у фотографіях"
 •     PikTag "Знали вы о том, что советские солдаты ИЗНАСИЛОВАЛИ бессчетное число женщин по пути к Берлину?"
 •     Kerstin Bischl  "Sammelrezension: Alltagserfahrungen von Rotarmisten und ihr Verhältnis zum Staat"
 •     Конт "Несколько слов о фронтовом дневнике"
 •     X-True.Info "«Русские варвары» и «цивилизованные англосаксы»: кто был более гуманным с немками в 1945 году"
 •     Bella Gelfand. Wie in Berlin Frau eines Rotarmisten Wladimir Gelfand getötet wurde  ....
 •     Dünya Haqqinda "Berlin zorlanmasi: İkinci Dünya Müharibəsi"


 •