• Echo24.cz "Z deníku rudoarmějce: Probodneme je skrz genitálie"
 •        


   
  Z deníku rudoarmějce: Probodneme je skrz genitálie

   

  NOVÉ | , vb

  1. května 2015

   

                         


  O ČEM SE V RUSKU NEMLUVÍ

  Celý svět si v těchto dnech připomíná vítězství Spojenců ve druhé světové válce. Život na osvobozených územích – konkrétně na těch, jež „osvobodili“ Sověti – však nebyl vůbec jednoduchý a v některých aspektech se příliš nelišil od německé okupace. Nové svědectví o této pohnuté době přinesl Vitalij Gelfand, jenž zveřejnil zápisník svého otce. Ten byl jakožto poručík Rudé armády svědkem hrůz, jež Sověti napáchali v Berlíně. Proti zveřejnění deníku se ovšem ohrazuje ruská vláda. 

  Tři fronty sovětské armády pod velením maršálů Žukova, Koněva a Rokossovského čekají na Odře a připravují se k finálnímu útoku na Berlín. V předchozích měsících během operace Bagration se jim podařilo prolomit linie německé obrany a postoupit o stovky kilometrů na západ. Jednotky německé severní skupiny armád zůstaly odříznuty v Kuronsku, zatímco skupina armád Střed byla rozmetána úplně. Západní spojenci překonali Siegfriedovu linii a vstoupili na území „vaterlandu“. Německo ustupuje na všech frontách. Celý svět nadšeně čeká na „poslední bitvu“ a ukončení krvavého konfliktu…

  Jsou však i lidé, kteří si i přes všechny válečné útrapy mír nepřejí. Jsou to němečtí civilisté a obzvláště pak ženy. Zprávy o tom, co Sověti provedli Němcům ve východním Prusku a jiných oblastech „tisícileté říše“ pronikly až sem a statisíce berlínských žen a dívek se třesou strachy před „hordami z východu“, které čekají na Odře, jen několik desítek kilometrů od berlínských předměstí. Právě na Odře začíná nově zveřejněné líčení posledních dnů a týdnů války popsané poručíkem Rudé armády Vladimirem Gelfandem. Zápisky z jeho deníku vynesl na světlo jeho syn Vitalij a obsáhle o nich informovala stanice BBC. 

  ‚Dělejte si se mnou, co chcete!‘

  Na začátku berlínské ofenzivy zajala Gelfandova jednotka ženský batalion německé armády. „Zajaté německé kočičky řekly, že svým bojem mstily své zesnulé manžely,“ píše se v deníku s dovětkem, že ženy musí být zničeny bez milosti: „Naši vojáci navrhli probodnout je skrz genitálie.“ To byl ovšem jen začátek – opravdová zvěrstva začala teprve po „osvobození“ Berlína.

  Gelfand ve svém deníku vysvětluje, jak se – poprvé ve svém životě – projížděl na bicyklu podél řeky Sprévy, když narazil na skupinku žen. Byly obtěžkány zavazadly a balíky, což ho překvapilo. Lámanou němčinou se jich zeptal, kam jdou a proč opouští své domovy. „S hrůzou ve tváři“ mu popsaly to, co se stalo první noc po příchodu Rudé armády. „Celou noc se mi hrabali sem,“ řekla krásná Němka a vyhrnula si sukni. „Byli staří, někteří měli pupínky, sápali se na mě a hrabali na mě – bylo jich aspoň dvacet,“ dodala a začala plakat. Vrhla se na Gelfanda a – ve strachu, že by se útočníci mohli vrátit – na něj začala naléhat, aby s ní zůstal: „Spěte se mnou! Můžete si se mnou dělat, co chcete, ale jen vy!“

  Zkušenosti této zoufalé Němky přitom nejsou zdaleka ojedinělé. Podle některých odhadů bylo v Berlíně znásilněno či jinak zneužito až 100 000 žen. Jakkoli to dnes může vypadat otřesně a nepřijatelně, tehdy nebylo až tak překvapivé, že k podobným případům docházelo – sovětští vojáci viděli stovky a tisíce kilometrů spálené země, když po bitvách u Stalingradu a zejména pak u Kurska převzali strategickou iniciativu a začali opět dobývat území, jež byla předtím několik let pod kontrolou německých okupantů. Viděli znásilněné ženy, umučené muže a chladnokrevně povražděné děti – v Sovětském svazu byly stovky a tisíce „Lidic“.

  Udeřila hodina naší pomsty!

  V důsledku zvěrstev, která „árijci“ na území SSSR napáchali, se politické oddělení 19. armády, jež postupovala do Německa podél baltského pobřeží, domnívalo, že sovětský voják bude naplněn nenávistí vůči Němcům do takové míry, že se mu bude jakýkoli fyzický kontakt se ženami poražených „nadlidí“ příčit. Ne poprvé a ne naposled se ovšem komunističtí ideologové zmýlili a výsledek byl přesně opačný – na dobytých územích se rozpoutalo hotové peklo. Nezřídka se stávalo, že ženy i se svými dětmi raději spáchaly sebevraždu, než aby musely čelit hromadnému znásilnění. 

  Obávaný krutovládce Stalin sice oficiálně svým dekretem zakázal páchat násilí na civilním obyvatelstvu, ale sovětská propaganda používala proti poraženému nepříteli jinou rétoriku. Například poté, co sovětská vojska vstoupila na území, jež oficiální propaganda nazývala „doupě fašistické bestie“, se v ulicích objevily plakáty, které přímo vyzývaly k násilí na civilistech. „Vojáku: Teď jsi na německé půdě. Udeřila hodina naší pomsty,“ hlásaly. 

  I přes to, že je hromadné znásilňování a rabování sovětských vojáků dobře zdokumentováno, se současné Rusko – tedy nástupnický stát SSSR – snaží co nejvíce potlačit zprávy o chování vojsk na dobytých územích. Jejich vlastní záznamy o těchto zvěrstvech zůstávají nadále ukryty v archivech. Rusko navíc nedávno přijalo zákon, podle něhož se každý, kdo očerňuje zásluhy SSSR ve druhé světové válce, vystavuje riziku pokuty a odnětí svobody až na pět let. 

  Události, o nichž se nemluví

  Propagandě současného Ruska se daří přepisovat historii úspěšně do té míry, že mladí lidé mnohdy ani netuší, co se dělo na „osvobozených“ územích Evropy. Například Věra Dubinová, mladá historička z moskevské univerzity, říká, že o rozsáhlém znásilňování nevěděla nic do té doby, než se dostala na školní výlet do Berlína. Po návratu domů se pokusila rozproudit v Rusku diskusi na toto téma. Neúspěšně. „Ruská média reagovala velice agresivně. Lidé chtějí slyšet jen o našem slavném vítězství ve Velké vlastenecké válce,“ uvádí k tomu.

  Bylo to přitom právě přepisování dějin a zamlčování nevhodných skutečností, co přimělo Gelfandova syna Vitalij zveřejnit otcovy zápisky. Vitalij nepopírá, že mnoho sovětských vojáků prokázalo neuvěřitelnou odvahu a obětovalo svá nejlepší léta v boji proti nacistům. Chce ale prý neustále připomínat, že zde byla i druhá strana mince – nepopsatelný teror, který rudoarmějci rozpoutali na obsazených územích a jenž v některých aspektech nebyl příliš daleko od toho, co prováděli Němci.

  Nedávno na toto téma poskytl rozhovor v ruském rádiu. Jediné, čeho tím však docílil, bylo to, že se na ruských sociálních sítích zdvihla vlna antisemitismu (jeho otec byl Žid) a „trollové“ začali shodně tvrdit, že zápisky nejsou autentické a Vitalij by měl „vypadnout do Izraele“. Vitalij doufá, že se mu podaří dosáhnout vydání otcových zápisků v Rusku.

  „Pokud lidé neznají pravdu, pouze klamou sami sebe,“ uvedl k tomu. „Celý svět to chápe, Rusko to chápe a chápou to dokonce i lidé, kteří prosazovali ty nové zákony o očerňování minulosti. Nemůžeme se posunout kupředu, dokud se neohlédneme zpět,“ uzavřel.

   
  © 2015 Echo Media a.s.
  © ČTK. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
   
  Aus dem Tagebuch Rotarmist: durchdringen den Genitalien  WAS IST NICHT IN RUSSLAND SPRECHEN  1. Mai 2015

  Die ganze Welt in diesen Tagen erinnert den Sieg der Alliierten im Zweiten Weltkrieg. Das Leben in den befreiten Gebieten - insbesondere jene, die "befreiten" die Sowjets haben - war gar nicht so einfach, und in einigen Aspekten unterscheidet sich sehr von der deutschen Besatzung. Neue Erkenntnisse über die stürmische Periode brachte Vitaly Gelfand, der das Tagebuch seines Vaters erschienen. Er war der Roten Armee als Leutnant erlebt die Schrecken, die die Sowjets in Berlin gewirkt. Gegen die Veröffentlichung der Zeitung, aber die russische Regierung protestiert.

  Drei Fronten der sowjetischen Armee unter dem Kommando von Marschall Schukow, Konev und Rokossowski wartet an der Oder und die Vorbereitung für letzten Angriff auf Berlin. In den letzten Monaten während der Operation Bagration, gelang es ihnen, durch die deutsche Verteidigungslinie durchbrechen und sich Hunderte von Kilometern nach Westen. Einheiten der deutschen Heeresgruppe Nord blieb off in Kurzeme geschnitten, während der Heeresgruppe Mitte war völlig in Stücke gerissen. Die westlichen Alliierten überquerte die Siegfried-Linie und trat in das "Vaterland." Deutschland Rückzug an allen Fronten. Die ganze Welt wartet sehnsüchtig auf den "Endkampf" und am Ende des blutigen Konflikts ...

  Es gibt aber auch Menschen, die trotz aller Strapazen des Krieges wollen keinen Frieden. Sie sind deutsche Zivilisten, vor allem Frauen. Berichte, dass die Sowjets machten die Deutschen in Ostpreußen und in anderen Bereichen "Tausendjährigen Reiches" drang weit und Hunderttausende von Frauen und Mädchen Berlin vor Angst zittern vor den "Horden aus dem Osten", wartet an der Oder, nur ein paar Dutzend Kilometer von der Berliner Vorort. Jetzt beginnen wir die Oder neu veröffentlichte Studie letzten Tage und Wochen des Krieges die Rote Armee Leutnant beschrieben Vladimir Gelfand. Notizen aus seinem Tagebuch ans Licht gebracht durch seinen Sohn Vitaly und berichtete über die BBC ausgiebig.
  , Mit mir zu tun, was du willst! "

  Zu Beginn der Berliner Offensive Einheit erfasst Gelfandova weiblichen Bataillon der deutschen Armee. "Captured German Katzen, sagte, dass sein Kampf rächte ihre toten Ehemänner", sagt der Zeitung, mit der Aussage, dass Frauen ohne Gnade vernichtet werden: "Unsere Truppen entwickelt, um durch den Genitalien durchbohren." Das ist nur der Anfang war - die wirklichen Verbrechen begann erst nach der "Befreiung" von Berlin.

  Gelfand in seinem Tagebuch beschrieben, wie - zum ersten Mal in seinem Leben - sein Fahrrad an der Spree, als er auf eine Gruppe von Frauen kamen. Sie waren beladen mit Gepäck und Pakete, die ihn überraschte. Gebrochenem Deutsch fragte sie, wohin sie gingen und warum, ihre Häuser verlassen. "Mit Entsetzen im Gesicht", beschrieb er, was passiert in der ersten Nacht nach der Ankunft der Roten Armee. "Die ganze Nacht ich hier ausgegraben", sagte die schöne deutsche Mädchen und zog ihren Rock. "Sie waren alt, einige hatten Pickel, stürzten sich auf mich und grub mir - es waren mindestens zwanzig", sagte sie und begann zu weinen. Sie warf sich Gelfand und - in der Angst, dass die Angreifer zurückkommen könnte - es begann drängte ihn, mit ihr bei mir zu bleiben, "Sleep! Sie können mit mir zu tun, was Sie wollen, aber nur du! "

  Erleben Sie die verzweifelten Deutschen während weit davon entfernt sind einzigartig. Einigen Schätzungen zufolge, in Berlin, vergewaltigt oder auf andere Weise bis zu 100 000 Frauen missbraucht. Aber heute ist es schockierend und inakzeptabel scheinen mag, so war es nicht so überraschend, dass ähnliche Fälle aufgetreten - sowjetischen Truppen sahen Hunderte und Tausende von Kilometern von der verbrannten Erde, als nach den Schlachten von Stalingrad und Kursk vor allem nahm die strategische Initiative und begann wieder zu erobern Territorien, die bisher unter der Kontrolle von ein paar Jahren die deutschen Besatzer war. Sie sahen, Frauen vergewaltigt, Männer gefoltert und vorsätzlich getötet Kinder - in der Sowjetunion waren Hunderte und Tausende von "Lidice".
  Schlug die Stunde unserer Rache!

  Als Ergebnis der Gräueltaten, dass die "Arier" in der Sowjetunion getan hatte, die politische Abteilung der 19. Armee, die nach Deutschland entlang der Ostseeküste vorgeschoben wird, angenommen, dass die sowjetischen Soldaten mit Hass gegen die Deutschen so weit gefüllt, dass er jeder Körperkontakt mit sein Frauen Verlierer "Übermenschen" verklemmen. Nicht das erste und nicht der letzte aber waren kommunistische Ideologen falsch, und das Ergebnis war genau das Gegenteil - die eroberten Gebiete brach die Hölle los. Oft passiert es, dass eine Frau und ihre Kinder Selbstmord begangen, anstatt sich mit Massenvergewaltigungen umzugehen.

  Gefürchteten Tyrannen Stalin, obwohl seine Dekret offiziell verboten begehen Gewalt gegen Zivilisten, aber die sowjetische Propaganda gegen einen besiegten Feind verschiedene Rhetorik verwendet. Zum Beispiel, nach sowjetischen Truppen in das Gebiet, das offizielle Propaganda "die Höhle der faschistischen Bestie", erschien die Plakate auf den Straßen direkt Aufruf zur Gewalt gegen die Zivilbevölkerung. "Soldier: Sie befinden sich jetzt auf deutschem Boden. Schlug die Stunde unserer Rache ", verkündete sie.

  Trotz der Tatsache, dass Massenvergewaltigungen und Plünderungen der sowjetischen Soldaten auch zur russischen Gegenwart dokumentiert - der Nachfolgestaat der UdSSR - versuchen ihr Bestes, um Berichte über das Verhalten der Truppen in den eroberten Gebieten zu unterdrücken. Ihre eigenen Aufzeichnungen über solche Gräueltaten bleiben in den Archiven versteckt. Russland hat vor kurzem ein Gesetz, nach dem alle, die Verdienste der UdSSR im Zweiten Weltkrieg verunglimpft, läuft Gefahr, Geld- und Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren angenommen.
  Die Ereignisse, die nicht sprachen

  Propaganda heutigen Russland erfolgreich macht die Geschichte umzuschreiben, in dem Maße, dass junge Menschen oft nicht einmal wissen, was mit den "befreiten" Gebieten in Europa. Zum Beispiel Dubinová Vera, ein junger Historiker aus der Moskauer Universität, sagt, dass eine große Vergewaltigung habe nichts getan, bis sie auf einer Klassenfahrt nach Berlin kam. Nach Hause zurückgekehrt, versuchte sie, Debatte in Russland zu diesem Thema anzuregen. Erfolglos. "Die russischen Medien reagierten sehr aggressiv. Die Menschen wollen einfach nur über unsere glorreichen Sieg im Großen Vaterländischen Krieg zu hören ", sagt sie.

  Es war, während nur die Geschichte umzuschreiben und Verschleierung von Tatsachen unpassend, was Sie dazu aufgefordert Gelfandova Sohn Vitaly Memoiren ihres Vaters veröffentlichen. Vitaly bestreitet nicht, dass viele sowjetische Soldaten zeigte unglaublichen Mut und opferten ihre besten Jahre im Kampf gegen die Nazis. Aber er will sich immer wieder daran erinnern, dass es noch eine andere Seite der Medaille - die unbeschreiblichen Schrecken von der Roten Armee in den besetzten Gebieten entfesselt, und die in einigen Aspekten ist nicht zu weit von dem, was die Deutschen taten.

  In jüngster Zeit zu diesem Thema gab ein Interview in einer russischen Radio. Das einzige, was es erreicht war jedoch, dass die russischen soziale Netzwerke hob eine Welle des Antisemitismus (sein Vater war Jude) und "Trolle" begann, konsequent durchsetzen, dass die Datensätze sind authentisch und Vitalij sollten "raus nach Israel." Vitaly hofft, dass er die Veröffentlichung von Schriften seines Vaters in Russland zu erreichen.

  "Wenn die Menschen kennen die Wahrheit, nur sich selbst etwas vormachen", sagte er zu tun ist. "Die ganze Welt weiß, dass Russland dies versteht und verstehen, dass auch Menschen, die die neuen Gesetze durch Verunglimpfung der Vergangenheit gefördert. Wir können uns nicht vorwärts bewegen, bis Sie wieder zurück ", schloss er.

 •     Dr. Elke Scherstjanoi "Ein Rotarmist in Deutschland"
 •     Stern  "Von Siegern und Besiegten"
 •     Märkische Allgemeine  "Hinter den Kulissen"
 •     Das Erste /TV/  "Kulturreport"
 •     Berliner Zeitung  "Besatzer, Schöngeist, Nervensäge, Liebhaber"
 •     SR 2 KulturRadio  "Deutschland-Tagebuch 1945-1946. Aufzeichnungen eines Rotarmisten"
 •     Die Zeit  "Wodka, Schlendrian, Gewalt"
 •     Jüdische Allgemeine  "Aufzeichnungen im Feindesland"
 •     Mitteldeutsche Zeitung  "Ein rotes Herz in Uniform"
 •     Unveröffentlichte Kritik  "Aufzeichnungen eines Rotarmisten vom Umgang mit den Deutschen"
 •     Bild  "Auf Berlin, das Besiegte, spucke ich!"
 •     Das Buch von Gregor Thum "Traumland Osten. Deutsche Bilder vom östlichen Europa im 20. Jahrhundert"
 •     Flensborg Avis  "Set med en russisk officers øjne"
 •     Ostsee Zeitung  "Das Tagebuch des Rotarmisten"
 •     Leipziger Volkszeitung  "Das Glück lächelt uns also zu!"
 •     Passauer Neue Presse "Erinnerungspolitischer Gezeitenwechsel"
 •     Lübecker Nachrichten  "Das Kriegsende aus Sicht eines Rotarmisten"
 •     Lausitzer Rundschau  "Ich werde es erzählen"
 •     Leipzigs-Neue  "Rotarmisten und Deutsche"
 •     SWR2 Radio ART: Hörspiel
 •     Kulturation  "Tagebuchaufzeichnungen eines jungen Sowjetleutnants"
 •     Der Tagesspiegel  "Hier gibt es Mädchen"
 •     NDR  "Bücher Journal"
 •     Kulturportal  "Chronik"
 •     Sächsische Zeitung  "Bitterer Beigeschmack"
 •     Wiesbadener Tagblatt "Reflexionen, Textcollagen und inhaltlicher Zündstoff"
 •     Deutschlandradio Kultur  "Krieg und Kriegsende aus russischer Sicht"
 •     Berliner Zeitung  "Die Deutschen tragen alle weisse Armbinden"
 •     MDR  "Deutschland-Tagebuch eines Rotarmisten"
 •     Jüdisches Berlin  "Das Unvergessliche ist geschehen" / "Личные воспоминания"
 •     Süddeutsche Zeitung  "So dachten die Sieger"
 •     Financial Times Deutschland  "Aufzeichnungen aus den Kellerlöchern"
 •     Badisches Tagblatt  "Ehrliches Interesse oder narzisstische Selbstschau?"
 •     Freie Presse  "Ein Rotarmist in Berlin"
 •     Nordkurier/Usedom Kurier  "Aufzeichnungen eines Rotarmisten ungefiltert"
 •     Nordkurier  "Tagebuch, Briefe und Erinnerungen"
 •     Ostthüringer Zeitung  "An den Rand geschrieben"
 •     Potsdamer Neueste Nachrichten  "Hier gibt es Mädchen"
 •     NDR Info. Forum Zeitgeschichte "Features und Hintergründe"
 •     Deutschlandradio Kultur. Politische Literatur. "Lasse mir eine Dauerwelle machen"
 •     Konkret "Watching the krauts. Emigranten und internationale Beobachter schildern ihre Eindrücke aus Nachkriegsdeutschland"
 •     Dagens Nyheter  "Det oaendliga kriget"
 •     Utopie-kreativ  "Des jungen Leutnants Deutschland - Tagebuch"
 •     Neues Deutschland  "Berlin, Stunde Null"
 •     Webwecker-bielefeld  "Aufzeichnungen eines Rotarmisten"
 •     Südkurier  "Späte Entschädigung"
 •     Online Rezension  "Das kriegsende aus der Sicht eines Soldaten der Roten Armee"
 •     Saarbrücker Zeitung  "Erstmals: Das Tagebuch eines Rotarmisten"
 •     Neue Osnabrücker Zeitung  "Weder Brutalbesatzer noch ein Held"
 •     Thüringische Landeszeitung  "Vom Alltag im Land der Besiegten"
 •     Das Argument  "Wladimir Gelfand: Deutschland-Tagebuch 1945-1946. Aufzeichnungen eines Rotarmisten"
 •     Deutschland Archiv: Zeitschrift für das vereinigte Deutschland "Betrachtungen eines Aussenseiters"
 •     Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte  "Von Siegern und Besiegten"
 •     Deutsch-Russisches Museum Berlin-Karlshorst "Deutschland-Tagebuch 1945-1946. Aufzeichnungen eines Rotarmisten"
 •     Online Rezensionen. Die Literaturdatenbank
 •     Literaturkritik  "Ein siegreicher Rotarmist"
 •     RBB Kulturradio  "Ein Rotarmist in Berlin"
 •     Українська правда  "Нульовий варiант" для ветеранiв вiйни / Комсомольская правда "Нулевой вариант" для ветеранов войны"
 •     Dagens Nyheter. "Sovjetsoldatens dagbok. Hoppfull läsning trots krigets grymheter"
 •     Ersatz  "Tysk dagbok 1945-46 av Vladimir Gelfand"
 •     Borås Tidning  "Vittnesmåil från krigets inferno"
 •     Sundsvall (ST)  "Solkig skildring av sovjetisk soldat frеn det besegrade Berlin"
 •     Helsingborgs Dagblad  "Krigsdagbok av privat natur"
 •     2006 Bradfor  "Conference on Contemporary German Literature"
 •     Spring-2005/2006/2016 Foreign Rights, German Diary 1945-1946
 •     Flamman / Ryska Posten "Dagbok kastar tvivel över våldtäktsmyten"
 •     INTERPRES "DAGBOG REJSER TVIVL OM DEN TYSK-REVANCHISTISKE “VOLDTÆGTSMYTE”
 •     Expressen  "Kamratliga kramar"
 •     Expressen Kultur  "Under våldets täckmantel"
 •     Lo Tidningen  "Krigets vardag i röda armén"
 •     Tuffnet Radio  "Är krigets våldtäkter en myt?"
 •     Norrköpings Tidningar  "En blick från andra sidan"
 •     Expressen Kultur  "Den enda vägens historia"
 •     Expressen Kultur  "Det totalitära arvet"
 •     Allehanda  "Rysk soldatdagbok om den grymma slutstriden"
 •     Ryska Posten  "Till försvar för fakta och anständighet"
 •     Hugin & Munin  "En rödarmist i Tyskland"
 •     Theater "Das deutsch-russische Soldatenwörtebuch" / Театр  "Русско-немецкий солдатский разговорник"
 •     SWR2 Radio "Journal am Mittag"
 •     Berliner Zeitung  "Dem Krieg den Krieg erklären"
 •     Die Tageszeitung  "Mach's noch einmal, Iwan!"
 •     The book of Paul Steege: "Black Market, Cold War: Everyday Life in Berlin, 1946-1949"
 •     Телеканал РТР "Культура"  "Русско-немецкий солдатский разговорник"
 •     Аргументы и факты  "Есть ли правда у войны?"
 •     RT "Russian-German soldier's phrase-book on stage in Moscow"
 •     Утро.ru  "Контурная карта великой войны"
 •     Коммерсантъ "Языковой окоп"
 •     Телеканал РТР "Культура":  "Широкий формат с Ириной Лесовой"
 •     Museum Berlin-Karlshorst  "Das Haus in Karlshorst. Geschichte am Ort der Kapitulation"
 •     Das Buch von Roland Thimme: "Rote Fahnen über Potsdam 1933 - 1989: Lebenswege und Tagebücher"
 •     Das Buch von Bernd Vogenbeck, Juliane Tomann, Magda Abraham-Diefenbach: "Terra Transoderana: Zwischen Neumark und Ziemia Lubuska"
 •     Das Buch von Sven Reichardt & Malte Zierenberg: "Damals nach dem Krieg Eine Geschichte Deutschlands - 1945 bis 1949" 
 •     Lothar Gall & Barbara Blessing: "Historische Zeitschrift Register zu Band 276 (2003) bis 285 (2007)"
 •     Kollektives Gedächtnis "Erinnerungen an meine Cousine Dora aus Königsberg"
 •     Das Buch von Ingeborg Jacobs: "Freiwild: Das Schicksal deutscher Frauen 1945"
 •     Закон i Бiзнес "Двічі по двісті - суд честі"
 •     Радио Свобода "Красная армия. Встреча с Европой"
 •     DEP "Stupri sovietici in Germania (1944-45)"
 •     Дніпропетровський національний історичний музей ім. Яворницького "Музей і відвідувач: методичні розробки, сценарії, концепції. Листи з 43-го"
 •     Explorations in Russian and Eurasian History "The Intelligentsia Meets the Enemy: Educated Soviet Officers in Defeated Germany, 1945"
 •     DAMALS "Deutschland-Tagebuch 1945-1946. Gedankenwelt des Siegers"
 •     Das Buch von Pauline de Bok: "Blankow oder Das Verlangen nach Heimat"  
 •     Das Buch von Ingo von Münch: "Frau, komm!": die Massenvergewaltigungen deutscher Frauen und Mädchen 1944/45"
 •     Das Buch von Roland Thimme: "Schwarzmondnacht: Authentische Tagebücher berichten (1933-1953). Nazidiktatur - Sowjetische Besatzerwillkür"
 •     История государства "Миф о миллионах изнасилованных немок"
 •     Das Buch Alexander Häusser, Gordian Maugg: "Hungerwinter: Deutschlands humanitäre Katastrophe 1946/47"
 •     Heinz Schilling: "Jahresberichte für deutsche Geschichte: Neue Folge. 60. Jahrgang 2008"
 •     Jan M. Piskorski "WYGNAŃCY: Migracje przymusowe i uchodźcy w dwudziestowiecznej Europie"
 •     Deutschlandradio "Heimat ist dort, wo kein Hass ist"
 •     Journal of Cold War Studies "Wladimir Gelfand, Deutschland-Tagebuch 1945–1946: Aufzeichnungen eines Rotarmisten"
 •     ЛЕХАИМ "Евреи на войне. Солдатские дневники"
 •     Частный Корреспондент "Победа благодаря и вопреки"
 •     Перспективы "Сексуальное насилие в годы Второй мировой войны: память, дискурс, орудие политики"
 •     Радиостанция Эхо Москвы & RTVi "Не так" с Олегом Будницким: Великая Отечественная - солдатские дневники"
 •     Books Llc "Person im Zweiten Weltkrieg /Sowjetunion/ Georgi Konstantinowitsch Schukow, Wladimir Gelfand, Pawel Alexejewitsch Rotmistrow"
 •     Das Buch von Jan Musekamp: "Zwischen Stettin und Szczecin - Metamorphosen einer Stadt von 1945 bis 2005"
 •     Encyclopedia of safety "Ladies liberated Europe in the eyes of Russian soldiers and officers (1944-1945 gg.)"
 •     Азовские греки "Павел Тасиц"
 •     Newsland "СМЯТЕНИЕ ГРОЗНОЙ ОСЕНИ 1941 ГОДА"
 •     Вестник РГГУ "Болезненная тема второй мировой войны: сексуальное насилие по обе стороны фронта"
 •     Das Buch von Jürgen W. Schmidt: "Als die Heimat zur Fremde wurde"
 •     ЛЕХАИМ "Евреи на войне: от советского к еврейскому?"
 •     Gedenkstätte/ Museum Seelower Höhen "Die Schlacht"
 •     The book of Frederick Taylor "Exorcising Hitler: The Occupation and Denazification of Germany"
 •     Огонёк "10 дневников одной войны"
 •     The book of Michael Jones "Total War: From Stalingrad to Berlin"
 •     Das Buch von Frederick Taylor "Zwischen Krieg und Frieden: Die Besetzung und Entnazifizierung Deutschlands 1944-1946"
 •     WordPress.com "Wie sind wir Westler alt und überklug - und sind jetzt doch Schmutz unter ihren Stiefeln"
 •     Олег Будницкий: "Архив еврейской истории" Том 6. "Дневники"
 •     Åke Sandin "Är krigets våldtäkter en myt?"
 •     Michael Jones: "El trasfondo humano de la guerra: con el ejército soviético de Stalingrado a Berlín"
 •     Das Buch von Jörg Baberowski: "Verbrannte Erde: Stalins Herrschaft der Gewalt"
 •     Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft "Gewalt im Militar. Die Rote Armee im Zweiten Weltkrieg"
 •     Ersatz-[E-bok] "Tysk dagbok 1945-46"
 •     The book of Michael David-Fox, Peter Holquist, Alexander M. Martin: "Fascination and Enmity: Russia and Germany as Entangled Histories, 1914-1945"
 •     Елена Сенявская "Женщины освобождённой Европы глазами советских солдат и офицеров (1944-1945 гг.)"
 •     The book of Raphaelle Branche, Fabrice Virgili: "Rape in Wartime (Genders and Sexualities in History)"
 •     БезФорматаРу "Хоть бы скорей газетку прочесть"
 •     ВЕСТНИК "Проблемы реадаптации студентов-фронтовиков к учебному процессу после Великой Отечественной войны"
 •     Все лечится "10 миллионов изнасилованных немок"
 •     Симха "Еврейский Марк Твен. Так называли Шолома Рабиновича, известного как Шолом-Алейхем"
 •     Nicolas Bernard "La Guerre germano-soviétique: 1941-1945" (Histoires d'aujourd'hui) E-Book
 •     Annales: Nathalie Moine "La perte, le don, le butin. Civilisation stalinienne, aide étrangère et biens trophées dans l’Union soviétique des années 1940"
 •     Das Buch von Beata Halicka "Polens Wilder Westen. Erzwungene Migration und die kulturelle Aneignung des Oderraums 1945 - 1948"
 •     Das Buch von Jan M. Piskorski "Die Verjagten: Flucht und Vertreibung im Europa des 20. Jahrhundert"
 •     "آسو  "دشمن هرگز در نمی‌زن
 •     Уроки истории. ХХ век. Гефтер. "Антисемитизм в СССР во время Второй мировой войны в контексте холокоста"
 •     Ella Janatovsky "The Crystallization of National Identity in Times of War: The Experience of a Soviet Jewish Soldier"
 •     Word War II Multimedia Database "Borgward Panzerjager At The Reichstag"  
 •     Всеукраинский еженедельник Украина-Центр "Рукописи не горят"
 •     Bücher / CD-s / E-Book von Niclas Sennerteg "Nionde arméns undergång: Kampen om Berlin 1945"
 •     Das Buch von Michaela Kipp: "Großreinemachen im Osten: Feindbilder in deutschen Feldpostbriefen im Zweiten Weltkrieg"
 •     Петербургская газета "Женщины на службе в Третьем Рейхе"
 •     Володимир Поліщук "Зроблено в Єлисаветграді"
 •     Deutsch-Russisches Museum Berlin-Karlshorst. Katalog zur Dauerausstellung / Каталог постоянной экспозиции
 •     Clarissa Schnabel "The life and times of Marta Dietschy-Hillers"
 •     Alliance for Human Research Protection "Breaking the Silence about sexual violence against women during the Holocaust"
 •     Еврейский музей и центр толерантности. Группа по работе с архивными документами 
 •     Эхо Москвы "ЦЕНА ПОБЕДЫ: Военный дневник лейтенанта Владимира Гельфанда"
 •     Bok / eBok: Anders Bergman & Emelie Perland "365 dagar: Utdrag ur kända och okända dagböcker"
 •     РИА Новости "Освободители Германии"
 •     Das Buch von Jan M. Piskorski  "Die Verjagten: Flucht und Vertreibung im Europa des 20. Jahrhundert"
 •     Das Buch von Miriam Gebhardt "Als die Soldaten kamen: Die Vergewaltigung deutscher Frauen am Ende des Zweiten Weltkriegs"
 •     Petra Tabarelli "Vladimir Gelfand"
 •     Das Buch von Martin Stein "Die sowjetische Kriegspropaganda 1941 - 1945 in Ego-Dokumenten"
 •     The German Quarterly "Philomela’s Legacy: Rape, the Second World War, and the Ethics of Reading"
 •     MAZ LOKAL "Archäologische Spuren der Roten Armee in Brandenburg"
 •     Deutsches Historisches Museum "1945 – Niederlage. Befreiung. Neuanfang. Zwölf Länder Europas nach dem Zweiten Weltkrieg"
 •     День за днем "Дневник лейтенанта Гельфанда"
 •     BBC News "The rape of Berlin" / BBC Mundo / BBC O`zbek  / BBC Brasil / BBC فارْسِى "تجاوز در برلین"
 •     Echo24.cz "Z deníku rudoarmějce: Probodneme je skrz genitálie"
 •     The Telegraph "The truth behind The Rape of Berlin"
 •     BBC World Service "The Rape of Berlin"
 •     ParlamentniListy.cz "Mrzačení, znásilňování, to všechno jsme dělali. Český server připomíná drsné paměti sovětského vojáka"
 •     WordPress.com "Termina a Batalha de Berlim"
 •     Dnevnik.hr "Podignula je suknju i kazala mi: 'Spavaj sa mnom. Čini što želiš! Ali samo ti"                  
 •     ilPOST "Gli stupri in Germania, 70 anni fa"
 •     上 海东方报业有限公司 70年前苏军强奸了十万柏林妇女?很多人仍在寻找真相
 •     연합뉴스 "BBC: 러시아군, 2차대전때 독일에서 대규모 강간"
 •     Telegraf "SPOMENIK RUSKOM SILOVATELJU: Nemci bi da preimenuju istorijsko zdanje u Berlinu?"
 •    Múlt-kor "A berlini asszonyok küzdelme a szovjet erőszaktevők ellen"
 •     Noticiasbit.com "El drama oculto de las violaciones masivas durante la caída de Berlín"
 •     Museumsportal Berlin "Landsberger Allee 563, 21. April 1945"
 •     Caldeirão Político "70 anos após fim da guerra, estupro coletivo de alemãs ainda é episódio pouco conhecido"
 •     Nuestras Charlas Nocturnas "70 aniversario del fin de la II Guerra Mundial: del horror nazi al terror rojo en Alemania"
 •     W Radio "El drama oculto de las violaciones masivas durante la caída de Berlín"
 •     La Tercera "BBC: El drama oculto de las violaciones masivas durante la caída de Berlín"
 •     Noticias de Paraguay "El drama de las alemanas violadas por tropas soviéticas hacia el final de la Segunda Guerra Mundial"
 •     Cnn Hit New "The drama hidden mass rape during the fall of Berlin"
 •     Dân Luận "Trần Lê - Hồng quân, nỗi kinh hoàng của phụ nữ Berlin 1945"
 •     Český rozhlas "Temná stránka sovětského vítězství: znásilňování Němek"
 •     Historia "Cerita Kelam Perempuan Jerman Setelah Nazi Kalah Perang"
 •     G'Le Monde "Nỗi kinh hoàng của phụ nữ Berlin năm 1945 mang tên Hồng Quân"
 •     Эхо Москвы "Дилетанты. Красная армия в Европе"
 •     Der Freitag "Eine Schnappschussidee"
 •     باز آفريني واقعيت ها  "تجاوز در برلین"
 •     Quadriculado "O Fim da Guerra e o início do Pesadelo. Duas narrativas sobre o inferno"    
 •     Majano Gossip "PER NON DIMENTICARE... LE PORCHERIE COMUNISTE!!!"
 •     非中国日报网 "柏林的强奸"
 •     Constantin Film "Anonyma - Eine Frau in Berlin. Materialien zum Film"
 •     Русская Германия "Я прижал бедную маму к своему сердцу и долго утешал"
 •     Das Buch von Nicholas Stargardt "Der deutsche Krieg: 1939 - 1945"    
 •     The book of Nicholas Stargardt "The German War: A Nation Under Arms, 1939–45"    
 •     The book of Nicholas Stargardt "The German War: A Nation Under Arms, 1939–45"    
 •     Das Buch "Владимир Гельфанд. Дневник 1941 - 1946"
 •     BBC Русская служба "Изнасилование Берлина: неизвестная история войны" / BBC Україна "Зґвалтування Берліна: невідома історія війни"
 •     Virtual Azərbaycan "Berlinin zorlanması"
 •     Гефтер. "Олег Будницкий: «Дневник, приятель дорогой!» Военный дневник Владимира Гельфанда"
 •     Гефтер "Владимир Гельфанд. Дневник 1942 года"
 •     BBC Tiếng Việt "Lính Liên Xô 'hãm hiếp phụ nữ Đức'"
 •     Nicolas Bernard "La Guerre germano-soviétique, 1941-1943" Tome 1
 •     Nicolas Bernard "La Guerre germano-soviétique, 1943-1945" Tome 2
 •     Эхо Москвы "ЦЕНА ПОБЕДЫ: Дневники лейтенанта Гельфанда"
 •     Renato Furtado "Soviéticos estupraram 2 milhões de mulheres alemãs, durante a Guerra Mundial"
 •     Вера Дубина "«Обыкновенная история» Второй мировой войны: дискурсы сексуального насилия над женщинами оккупированных территорий"
 •     Еврейский музей и центр толерантности "Презентация книги Владимира Гельфанда «Дневник 1941-1946»"
 •     Еврейский музей и центр толерантности "Евреи в Великой Отечественной войне"
 •     Сидякин & Би-Би-Си. Драма в трех действиях. "Атака"
 •     Сидякин & Би-Би-Си. Драма в трех действиях. "Бой"
 •     
 •     Сидякин & Би-Би-Си. Драма в трех действиях. "Победа"
 •     Сидякин & Би-Би-Си. Драма в трех действиях. Эпилог
 •     Труд "Покорность и отвага: кто кого?"
 •     Издательский Дом «Новый Взгляд» "Выставка подвига"
 •     Katalog NT "Выставка "Евреи в Великой Отечественной войне " - собрание уникальных документов"
 •     Вести "Выставка "Евреи в Великой Отечественной войне" - собрание уникальных документов"
 •     Радио Свобода "Бесценный графоман"
 •     Вечерняя Москва "Еще раз о войне"
 •     РИА Новости "Выставка про евреев во время ВОВ открывается в Еврейском музее"
 •     Телеканал «Культура» Выставка "Евреи в Великой Отечественной войне" проходит в Москве
 •     Россия HD "Вести в 20.00"
 •     GORSKIE "В Москве открылась выставка "Евреи в Великой Отечественной войне"
 •     Aгентство еврейских новостей "Евреи – герои войны"
 •     STMEGI TV "Открытие выставки "Евреи в Великой Отечественной войне"
 •     Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики "Открытие выставки "Евреи в Великой Отечественной войне"
 •     Независимая газета "Война Абрама"
 •     Revista de Historia "El lado oscuro de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial"
 •     Лехаим "Война Абрама"
 •     Libertad USA "El drama de las alemanas: violadas por tropas soviéticas en 1945 y violadas por inmigrantes musulmanes en 2016"
 •     НГ Ex Libris "Пять книг недели"
 •     Брестский Курьер "Фамильное древо Бреста. На перекрестках тех дорог…"
 •     Полит.Ру "ProScience: Олег Будницкий о народной истории войны"
 •     Олена Проскура "Запiзнiла сповiдь"
 •     Полит.Ру "ProScience: Возможна ли научная история Великой Отечественной войны?"
 •     Das Buch "Владимир Гельфанд. Дневник 1941 - 1946"
 •     Ahlul Bait Nabi Saw "Kisah Kelam Perempuan Jerman Setelah Nazi Kalah Perang"
 •     北京北晚新视觉传媒有限公司 "70年前苏军强奸了十万柏林妇女?"
 •     Преподавание истории в школе "«О том, что происходило…» Дневник Владимира Гельфанда"
 •     Вестник НГПУ "О «НЕУБЕДИТЕЛЬНЕЙШЕЙ» ИЗ ПОМЕТ: (Высокая лексика в толковых словарях русского языка XX-XXI вв.)"
 •     Archäologisches Landesmuseum Brandenburg "Zwischen Krieg und Frieden" / "Между войной и миром"
 •     Российская газета "Там, где кончается война"
 •     Народный Корреспондент "Женщины освобождённой Европы глазами советских солдат: правда про "2 миллиона изнасилованых немок"
 •     Fiona "Военные изнасилования — преступления против жизни и личности"
 •     军情观察室 "苏军攻克柏林后暴行妇女遭殃,战争中的强奸现象为什么频发?"
 •     Независимая газета "Дневник минометчика"
 •     Независимая газета "ИСПОДЛОБЬЯ: Кризис концепции"
 •     Olhar Atual "A Esquerda a história e o estupro"
 •     The book of Stefan-Ludwig Hoffmann, Sandrine Kott, Peter Romijn, Olivier Wieviorka "Seeking Peace in the Wake of War: Europe, 1943-1947"
 •     Steemit "Berlin Rape: The Hidden History of War"
 •     Estudo Prático "Crimes de estupro na Segunda Guerra Mundial e dentro do exército americano"
 •     Громадське радіо "Насильство над жінками під час бойових дій — табу для України"
 •     InfoRadio RBB "Geschichte in den Wäldern Brandenburgs"
 •     "شگفتی های تاریخ است "پشت پرده تجاوز به زنان برلینی در پایان جنگ جهانی دوم
 •     Hans-Jürgen Beier gewidmet "Lehren – Sammeln – Publizieren"
 •     The book of Miriam Gebhardt "Crimes Unspoken: The Rape of German Women at the End of the Second World War"
 •     Русский вестник "Искажение истории: «Изнасилованная Германия»"
 •     凯迪 "推荐《柏林女人》与《五月四日》影片"
 •     Vix "Estupro de guerra: o que acontece com mulheres em zonas de conflito, como Aleppo?"
 •     Universidad del Bío-Bío "CRÍMENES DE GUERRA RUSOS EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1940-1945)"
 •     企业头条 "柏林战役后的女人"
 •     Sántha István "A front emlékezete"
 •     腾讯公司& nbsp; "二战时期欧洲, 战胜国对战败国的十万妇女是怎么处理的!"
 •     El Nuevo Accion "QUE LE PREGUNTEN A LAS ALEMANAS VIOLADAS POR RUSOS, NORTEAMERICANOS, INGLESES Y FRANCESES"
 •     Periodismo Libre "QUE LE PREGUNTEN A LAS ALEMANAS VIOLADAS POR RUSOS, NORTEAMERICANOS, INGLESES Y FRANCESES"
 •     DE Y.OBIDIN "Какими видели европейских женщин советские солдаты и офицеры (1944-1945 годы)?"
 •     歷史錄 "近1萬女性被強姦致死,女孩撩開裙子說:不下20個男人戳我這兒"
 •     Cyberpedia "Проблема возмездия и «границы ненависти» у советского солдата-освободителя"
 •     NewConcepts Society "Можно ли ставить знак равенства между зверствами гитлеровцев и зверствами советских солдат?"
 •     搜狐 "二战时期欧洲,战胜国对战败国的妇女是怎么处理的"
 •     Ranker "14 Shocking Atrocities Committed By 20th Century Communist Dictatorships"
 •     Эхо Москвы "Дилетанты. Начало войны. Личные источники"
 •     Журнал "Огонёк" "Эго прошедшей войны"
 •     Уроки истории. XX век "Книжный дайджест «Уроков истории»: советский антисемитизм"
 •     Свободная Пресса "Кто кого насиловал в Германии"
 •     Озёрск.Ru "Война и немцы"
 •     Імекс-ЛТД "Історичний календар Кіровоградщини на 2018 рік. Люди. Події. Факти"
 •     יד ושם - רשות הזיכרון לשואה ולגבורה "Vladimir Gelfand"
 •     Atchuup! "Soviet soldiers openly sexually harass German woman in Leipzig after WWII victory, 1945"
 •     Книга Мириам Гебхардт "Когда пришли солдаты. Изнасилование немецких женщин в конце Второй мировой войны"
 •     Coffe Time "Женщины освобождённой"
 •     Дилетант "Цена победы. Военный дневник лейтенанта Владимира Гельфанда"
 •     Feldgrau.Info - Bоенная история "Подборка"
 •     Вечерний Брест "В поисках утраченного времени. Солдат Победы Аркадий Бляхер. Часть 9. Нелюбовь"
 •     Аргументы недели "Всю правду знает только народ. Почему фронтовые дневники совсем не похожи на кино о войне"
 •     VietInfo "Hồng quân, Nỗi kinh hoàng của phụ nữ Berlin năm 1945"
 •     Книга: Виталий Дымарский, Владимир Рыжков "Лица войны"
 •     Dozor "Про День Перемоги в Кіровограді, фейкових ветеранів і "липове" примирення"
 •     The book of Harriet Murav, Gennady Estraikh "Soviet Jews in World War II: Fighting, Witnessing, Remembering"
 •     TARINGA! "Las violaciones masivas durante la caída de Berlín"
 •     ВолиньPost "Еротика та війна: спогади про Любомль 1944 року"
 •     Anews "Молодые воспринимают войну в конфетном обличии"
 •     RTVi "«Война эта будет дикая». Что писали 22 июня 1941 года в дневниках"
 •     Tribun Manado "Nasib Kelam Perempuan Jerman Usai Nazi Kalah, Gadis Muda, Wanita Tua dan Hamil Diperkosa Bergantian"
 •     The book of Elisabeth Krimmer "German Women's Life Writing and the Holocaust: Complicity and Gender in the Second World War"
 •     ViewsBros  "WARTIME VIOLENCE AGAINST WOMEN"
 •     Русская семерка "В чьем плену хуже всего содержались женщины-военные на Второй мировой"
 •     Mail Online "Mass grave containing 1,800 German soldiers who perished at the Battle of Stalingrad is uncovered in Russia - 75 years after WWII's largest confrontation claimed 2 mln lives"
 •     PT. Kompas Cyber Media "Kuburan Massal 1.800 Tentara Jerman Ditemukan di Kota Volgograd"
 •     Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H "Nga: Sửa ống nước, phát hiện 1.800 hài cốt của trận đánh đẫm máu nhất lịch sử"
 •     LGMI News "Pasang Pipa Air, Tukang Temukan Kuburan Masal 1.837 Tentara Jerman"
 •     Quora "¿Cuál es un hecho sobre la Segunda Guerra Mundial que la mayoría de las personas no saben y probablemente no quieren saber?"
 •     Музейний простiр  "Музей на Дніпрі отримав новорічні подарунки під ялинку"
 •     The book of Paul Roland "Life After the Third Reich: The Struggle to Rise from the Nazi Ruins"
 •     O Sentinela "Dois Milhões de Alemãs: O Maior Estupro em Massa da História foi um Crime Aliado-Soviético"    
 •     Stratejik Güvenlik "SAVAŞ DOSYASI : TARİHTEN BİR KARE – 2. DÜNYA SAVAŞI BİTİMİNDE ALMANYA’DA KADINLARA TOPLU TECAVÜZLER"
 •     Агентство новостей «Хакасия-Информ» "Кто остановит шоу Коновалова?"
 •     Isralike.org "Цена победы. Военный дневник лейтенанта Владимира Гельфанда"
 •     Das Buch von Kerstin Bischl "Frontbeziehungen: Geschlechterverhältnisse und Gewaltdynamiken in der Roten Armee 1941-1945"
 •     Русская семерка "Красноармейцы или солдаты союзников: кто вызывал у немок больший страх"
 •     History Magazine "Sõjapäevik leitnant Vladimir Gelfand"
 •     Magazine online "Vojnový denník poručíka Vladimíra Gelfanda"
 •     theБабель "Український лейтенант Володимир Гельфанд пройшов Другу світову війну від Сталінграда до Берліна"
 •     Znaj.UA "Жорстокі знущання та масові вбивства: злочини Другої світової показали в моторошних кадрах"
 •     Gazeta.ua "Масові вбивства і зґвалтування: жорстокі злочини Другої світової війни у фотографіях"
 •     PikTag "Знали вы о том, что советские солдаты ИЗНАСИЛОВАЛИ бессчетное число женщин по пути к Берлину?"
 •     Kerstin Bischl  "Sammelrezension: Alltagserfahrungen von Rotarmisten und ihr Verhältnis zum Staat"
 •     Конт "Несколько слов о фронтовом дневнике"
 •     X-True.Info "«Русские варвары» и «цивилизованные англосаксы»: кто был более гуманным с немками в 1945 году"
 •     Bella Gelfand. Wie in Berlin Frau eines Rotarmisten Wladimir Gelfand getötet wurde  ....
 •     Dünya Haqqinda "Berlin zorlanmasi: İkinci Dünya Müharibəsi"

 •